ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

δ

Η Διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων''.

Η μεταφορά και η επιλογή του χώρου για την εναπόθεση τόνων λυματολάσπης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις δημοτικές αρχές, οι οποίοι επιβαρύνονται με το τεράστιο κόστος των προστίμων και επιπλέον έχουν τον φόβο του μεγαλύτερου κοινωνικού κόστους λόγω ακατάλληλων υγειονομικών συνθηκών.